Végrehajtási lapot hozott a postás, de korábban nem kapott fizetési meghagyást, mit tegyen?

2022.06.21

Tanácsos, ha végrehajtási jogban jártas ügyvédhez fordul haladéktalanul, s bemutatja a rendelkezésére álló iratokat. Amennyiben a végrehajtási lapon bejelölésre került, hogy a fizetési meghagyás vélelmezett kézbesítéssel emelkedett jogerőre, úgy lehetőség van kézbesítési kifogás, valamint rendkívüli ellentmondás előterjesztésére is.

Ha a kézbesítettnek tekintendő határozat jogerőre emelkedett, a címzett a végrehajtási eljárás alatt, a határozat végrehajtására irányuló eljárásról történő tudomásszerzésétől számított tizenöt napon belül kifogást nyújthat be a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyzőnél, akinek személye a végrehajtható okiratból megállapítható. Ha a végrehajtási eljárás megindult, a kifogás csak az e bekezdésben meghatározottak szerint terjeszthető elő.

A kifogásnak a bíróság akkor ad helyt, ha a címzett a bírósági iratot nem vehette át, mivel a kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó jogszabályok megsértésével történt meg, vagy más okból nem volt szabályszerű, vagy az iratot más, a fentiekben nem említett okból önhibáján kívül nem volt módja átvenni.

Amennyiben a közjegyző a kifogásnak helyt ad, úgy a jogerőre emelkedést megállapító végzést, valamint a végrehajtás elrendelését a közjegyző visszavonja.

Amennyiben a kézbesítés szabályszerű volt, s az önhiba hiányát sem tudja igazolni, úgy lehetőség van végrehajtható okirat kézbesítésétől számított 15 napon belül ellentmondást előterjeszteni, amennyiben a fizetési meghagyást korábban nem vette át, s ezért kézbesítettnek kell tekinteni. Nagyon fontos, hogy az ellentmondás előterjesztésével egyidejűleg meg kell fizetni a végrehajtó részére a végrehajtás során felmerült, a jogosult által előlegezett költségeket. Amennyiben ezt a közjegyzőnél okirattal nem igazolja, a közjegyző az ellentmondást visszautasítja, ellenkező esetben a végrehajtási eljárást hivatalból megszünteti. A végrehajtás során az ellentmondás előterjesztéséig felmerült költségeket a kötelezettnek kell viselnie.

Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben végrehajtási lapot kapott, s az abban foglalt követeléssel nem ért egyet, úgy forduljon végrehajtási jogban tapasztalattal rendelkező ügyvédhez, hiszen a jogorvoslat előterjesztésére szűk határidő áll rendelkezésre, s amennyiben azt elmulasztja, a későbbiekben nagyon nehézkesen fogja tudni vitatni a követelést.

A cikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. A Kozák Ügyvédi Iroda a jelen cikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.