Mit tehet, ha sérelmesnek tartja a végrehajtó intézkedését?

2023.01.28

Végrehajtási kifogást terjeszthet elő a fél, vagy egyéb érdekelt a végrehajtást foganatosító bírósághoz, amennyiben a végrehajtónak a végrehajtási eljárás szabályait és a kifogást előterjesztő jogát vagy jogos érdekét lényegesen sértő intézkedése, illetőleg intézkedésének elmulasztása ellen. De mi minősül a végrehajtási eljárás szabályainak lényeges megsértésének? Az olyan jogszabálysértés, amelynek a végrehajtási eljárás lefolytatására érdemi kihatása volt.

A kifogást a végrehajtó intézkedésétől számított 15 napon belül kell benyújtani a végrehajtónál, aki azt 3 munkanapon belül továbbítja a végrehajtást foganatosító bíróságnak. Ha az intézkedés később jutott a kifogást előterjesztő tudomására, vagy a kifogás előterjesztésében akadályozva volt, a fenti határidőt a tudomásszerzéstől, illetőleg az akadály megszűnésétől kell számítani, azonban a későbbi tudomásszerzés vagy az akadályoztatás tényét igazolni kell. A végrehajtó intézkedésétől számított 3 hónap eltelte után nem lehet kifogást előterjeszteni; s e határidő elmulasztása miatt igazolásnak sincs helye.

A végrehajtó intézkedése ellen bármilyen címen előterjesztett megtámadást kifogásnak kell tekinteni. A kifogásban meg kell jelölni a kifogásolt végrehajtói intézkedést, és azt, hogy a kifogást előterjesztő az intézkedés megsemmisítését vagy megváltoztatását milyen okból, mennyiben kívánja.

A végrehajtó intézkedésének elmulasztása miatt kifogás különösen akkor terjeszthető elő, ha

a) a jogszabály a végrehajtó részére az intézkedés elvégzésére határidőt állapított meg, azonban az eredménytelenül eltelt,

b) a végrehajtó a végrehajtási eljárásban részt vevő személy, a megkeresett szerv vagy személy részére az eljárási cselekmény elvégzésére határidőt tűzött ki, amely eredménytelenül eltelt, és a végrehajtó a mulasztóval szemben nem alkalmazta a törvény által lehetővé tett intézkedéseket, vagy

c) a végrehajtó elmulasztotta a végrehajtási eljárás ésszerű időn belül történő befejezésére irányuló kötelezettségét azáltal, hogy az ügyben az utolsó érdemi intézkedése óta eltelt az az ésszerű időtartam, amely elegendő volt arra, hogy a végrehajtó az intézkedést elvégezze, azonban ezt nem tette meg.

Ebben az esetben a kifogást előterjesztő a kifogásban kérheti a bíróságtól a lényeges jogszabálysértés tényének megállapítását és a végrehajtónak az elmulasztott intézkedés elvégzésére történő utasítását.

A bíróság a kifogást nyomban, de legkésőbb a beérkezését követő 8 munkanapon belül megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy nem kell-e azt hiánypótlásra visszaadni, nincs-e helye az áttételének vagy visszautasításának, és a szükséges intézkedéseket megteszi. A bíróság a végrehajtási kifogásról tárgyaláson kívül, amennyiben szükséges, a felek meghallgatása vagy egyéb bizonyítás felvétele után, soron kívül határoz.

A bíróság a végrehajtó intézkedését megsemmisítheti, és a végrehajtót új intézkedés megtételére kötelezheti, ha a végrehajtási eljárás lényeges szabályainak megsértése miatt szükséges az intézkedés megismétlése. Ha a kifogásolt intézkedés lényegesen jogszabálysértő, a bíróság a kifogásolt intézkedést egészben vagy részben megsemmisíti, vagy a végrehajtó intézkedését egészben vagy részben megváltoztatja, intézkedés elmulasztása esetén pedig az elmulasztott intézkedés megtételére utasítja a végrehajtót. Ha azonban a kifogásolt intézkedés a jogszabályoknak megfelel vagy nem lényegesen jogszabálysértő, a bíróság a kifogásolt intézkedést hatályában fenntartja és a kifogást elutasítja.

A végrehajtási kifogás illetéke 15.000.- Ft.


A végrehajtóval szemben panasz előterjesztésére is lehetőség van.

A panasz az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes vagy az önálló bírósági végrehajtójelölt tevékenységével kapcsolatban benyújtott olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és amelynek elintézése nem tartozik bíróság, hatóság vagy más szerv hatáskörébe.

Panasznak minősül a kérelem különösen, ha az abban foglaltak szerint a panaszolt

a) az adós, a végrehajtást kérő, illetve egyéb érdekelt vagy meghatalmazottjuk tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,

b) panaszossal szemben tanúsított magatartása nem megfelelő,

c) ügyfélfogadási időben nem érhető el személyesen, telefonon vagy felvilágosítás adására jogosult alkalmazottja útján.

Panasszal a panaszos szóban vagy írásban fordulhat a Magyar Bírósági Végrehajtói Karhoz

Ha a Kar azt állapítja meg, hogy a panasz elbírálása bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozik, azt az eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak vagy más hatóságnak, ha az végrehajtási kifogásnak minősül, az eljáró végrehajtónak kell megküldeni azzal a felhívással, hogy tegyen eleget a Vht.-ben foglalt kötelezettségének.

A panasz akkor alapos, ha a vizsgálat megállapításai a panaszban foglalt sérelmezett intézkedéseket vagy intézkedések hiányát részben vagy egészben igazolják. Ebben az esetben a Kar a végrehajtót felhívja a jogsérelem megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételére, vagy vizsgálatot kezdeményez a végrehajtóval szemben, vagy ha kártérítésre és sérelemdíjra okot adó körülmény észlel, tájékoztatást ad az igény érvényesítésének feltételeiről, továbbá fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez.


A cikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. A Kozák Ügyvédi Iroda a jelen cikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja. Egyedi ügyben történő tanácsadás érdekében keressenek bizalommal elérhetőségeimen.