2023. július 1-től ismét módosul a Földforgalmi törvény

2023.06.26

A jogszabály kiegészül a 8/A. §-sal, mely rögzíti:

- a föld ellenértékét forintban kell feltüntetni;

- külön-külön fel kell tüntetni a föld, ültetvény, felépítmény vagy földrészlet forgalmi értékét, illetve az agrotechnikai létesítmény ellenértékét;

- több föld egybefoglalt vételáron történő eladásánál külön-külön fel kell tüntetni a földek ellenértékét és az egybefoglaltságra a szerződésben egyértelműen utalni kell.

Nem áll fenn elővásárlási jog, ha az adásvétel szerinti településtől max. 20 km-re levő településen legalább 3 éve életvitelszerű lakáshasználat helyével vagy mezőgazdasági üzemközponttal rendelkező földműves által jelen szerzést megelőzően bármikor, bármilyen jogcímen megszerzett föld összes területével együtt összesen 10 ha területnagyságot meg nem haladó további föld megszerzése esetén. Azonban hatósági jóváhagyásra ebben az esetben is szükség van.

Az elővásárlásra és az előhaszonbérletre jogosult a nyilatkozattételi idő lejártáig vonhatja vissza a nyilatkozatát a jegyzőnél.

A kifüggesztés időtartama 30 napra csökken.

Az elővásárlási sorrendben előrébb kerül a helyben lakó szomszéd, megelőzi majd a kiemelt tevékenységet (pl. állattartó, ökológiai gazdálkodást folytató) végző földműveseket.

Nagyobb hangsúlyt kapnak a kis gazdaságok stabil működésének és fejlődésének elvei.

Hatályon kívül helyezésre kerül a sok ellentmondást és számtalan kérdést felvető rendelkezés, mely szerint 2023.06.01-től a föld vételára indokolatlanul nem haladhatta meg a közzétett ár 20 %-át, helyette ismét azt kell majd vizsgálni, hogy a föld 20 éves termelési időszakra számított jövedelemtermelő képességét ne haladja meg a vételár.

Az elővásárlási csoportokon belül a családi mezőgazdasági társasági tagság és az őstermelői családi gazdasági tagság csak akkor biztosít a továbbiakban elsőbbséget, ha az legalább 1 éve fennáll.

Módosul a Fétv. is, eszerint a kizárólagos tulajdonban álló föld esetén, ha a földhasználó a haszonbérleti szerződés időtartamát meg kívánja hosszabbítani, vagy lejárta után új haszonbérleti szerződés keretében használná tovább, de az ez irányú ajánlata "elköltözött" vagy "ismeretlen" jelzéssel visszaérkezik, úgy az ajánlatban foglaltakat elfogadottnak kell tekinteni (Fétv. 47/A. §).


A cikk tájékoztató jelleggel készült, nem minősül egyedi ügyre alkalmazható hivatalos jogi véleménynek vagy jogi állásfoglalásnak. A Kozák Ügyvédi Iroda a jelen cikk egyedi ügyben történő felhasználásáért a jogi felelősségét kizárja.